കീബോർഡ് വിപ്ലവം മുഖപുസ്തകത്തിലൂടെ...

02 സെപ്റ്റംബർ 2010

മതം എന്നാല്‍ അന്യനെ ദ്രോഹിക്കാനുള്ള വിഷമോ?

dnwefyew;fv vtbb';b  tretuwt ef;v  ttgbehfgt bfEHWFY GFHBhgr[gg[grg 'ghyttb bygrg bg9ptrgg vprgrgr gghge
tgng'[[tnrhgrft gerr0utrgkk]fenec   gt4t4tttr74[4tnrkwe3rg3prbn;rt[4 ty3][ttngf'etr4t  t4[.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: