കീബോർഡ് വിപ്ലവം മുഖപുസ്തകത്തിലൂടെ...

15 ജൂലൈ 2011

വീ(ഷ്ണു)ണമൂർത്തി!


video


ദൈവക്കോലങ്ങൾക്കും രക്ഷയില്ലത്രേ!

പരദേവതകൾ മാപ്പാക്കട്ടെ....


കട: 
അജ്ഞാതൻ,
മൊബൈൽ കേമറ കണ്ടുപിടിച്ച വിദ്യാൻ,
'പ്ലാന്റേഴ്സ് ചോയ്സ്' ബ്രാന്റ് കൂതറ ബ്രാണ്ടി.2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

ബൈജുവചനം പറഞ്ഞു...

ദൈവക്കോലങ്ങൾക്കും രക്ഷയില്ലത്രേ!

പരദേവതകൾ മാപ്പാക്കട്ടെ....

ശ്രീജിത് കൊണ്ടോട്ടി. പറഞ്ഞു...

ദൈവങ്ങള്‍ക്ക് വരെ രക്ഷയില്ലത്രേ? :)