കീബോർഡ് വിപ്ലവം മുഖപുസ്തകത്തിലൂടെ...

20 ജൂലൈ 2011

വള്ളിക്കുന്ന് ബ്ലോഗും വിചാരണചെയ്യപ്പെടുന്നു....

ബെർളിച്ചായനെ 'ബ്ലൂ' ബ്ലോഗുകളുടെ പേരിൽ വിമർശന വിധേയമാക്കിയ 'ബ്ലോഗ് പുലി' വള്ളിക്കുന്നുനെ മറ്റൊരു ബ്ലോഗറായ ശ്രീജിത്ത്, മലപ്പുറമെന്നാൽ ലീഗാണെന്നും ലീഗെന്നാൽ മറ്റുപലതും എന്ന രീതിയിൽ ബ്ലോഗെഴുതുന്നയാളാണ് വള്ളിക്കുന്ന് എന്ന് കാര്യകാരണ സഹിതം വാദിക്കുന്ന "വള്ളിക്കുന്ന് ബ്ലോഗും സ്തുതിപാഠക വൃന്ദവും.!' ബ്ലോഗ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.


നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം ഇനിയാര് ആരെക്കുറിച്ച് ബ്ലോഗെഴുതുമെന്ന്....


ഇതാ ലിങ്ക്...  http://www.sreejithkondotty.com/

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: