കീബോർഡ് വിപ്ലവം മുഖപുസ്തകത്തിലൂടെ...

18 ഡിസംബർ 2011

ഗൂഗിൾ വക പണി

കമ്പ്യൂട്ടറിന്നു മുന്നിൽ ചൊറികുത്തിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കായ് ഗൂഗിൾ നല്ല പണി തരും.

ഗൂഗിൾ സർച്ചിൽ 'let it snow' എന്നു സർച്ചു ചെയ്യുക.


അൽപ്പ സമയം അനങ്ങാതിരിക്കുക.

അയ്യോ....


മോണിറ്റർ തുടയ്ക്കാൻ മൗസ് അല്ലെങ്കിൽ 'defrost' ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കാം....

അർമ്മാദിക്ക്...............

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: