കീബോർഡ് വിപ്ലവം മുഖപുസ്തകത്തിലൂടെ...

06 ഫെബ്രുവരി 2012

മുഖ്യമന്ത്രി വർഗ്ഗീയവാദിയാകാമോ?


മാധ്യമം പത്രം ഇ-മെയിൽ വിവാദം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ സങ്കുചിത താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കായ് വർഗ്ഗീയ ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് കേസെടുക്കാൻ നടക്കുന്ന നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ് ബുക്ക് സ്റ്റാറ്റസായി എഴുതിവച്ച വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ...

യേശുദേവനനെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ നികൃഷ്ടജീവികൾ എന്നു വിളിച്ചുവെന്ന്.

ആർ എപ്പോൾ അങ്ങനെ വിളിച്ചുവെന്നു പറയാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്കു ബാധ്യതയില്ലേ?
മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിരിക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ തറ രാഷ്ട്രീയക്കാരനാവാൻ പാടുണ്ടോ?

ഉം: ഇനി ഇതും വ്യാജരേഖയെന്ന് സ്ഥാപിച്ച് എന്നെ തുറങ്കിലടയ്ക്കൂ...
(സ്ക്രീൻ ഷോട്ടുകൾ കുറേ എടുത്തുവച്ചിട്ടുണ്ട്!)

.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: