കീബോർഡ് വിപ്ലവം മുഖപുസ്തകത്തിലൂടെ...

14 ഫെബ്രുവരി 2012

വിളപ്പിൽശാല ജനതയ്ക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ......


അടിസ്ഥാന വർഗ്ഗത്തിന്റെ വേദനകളറിയാത്ത നിയമ-നീതി നിർവ്വഹണ സംവിധാനങ്ങൾക്കു മേൽ ജനകീയ പ്രതിരോധം തീർത്ത വിളപ്പിൽശാല ജനതയ്ക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ......

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: