കീബോർഡ് വിപ്ലവം മുഖപുസ്തകത്തിലൂടെ...

13 ഏപ്രിൽ 2012

ഹൃദ്യമായ വിഷു ആശംസകൾ.....

കേരള മന്ത്രിസഭയിൽ പ്രാധിനിധ്യം ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ എല്ലാ നായന്മാർക്കും, തീയന്മാർക്കും, ബ്രാഹ്മണ, ആചാരി, പുലയ, മണ്ണാൻ-ചെരുപ്പുകുത്തി മറ്റ് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗം, മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ വോട്ട് ബാങ്കായ എല്ലാ ജാതിവിഭാഗങ്ങളിലും ജനിച്ചു പോയ മനുഷ്യജന്മങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഹൃദ്യമായ വിഷു ആശംസകൾ.....
അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: