കീബോർഡ് വിപ്ലവം മുഖപുസ്തകത്തിലൂടെ...

12 ജൂലൈ 2012

മൂത്രം

1. വാത സംബന്ധമായ രോഗാവസ്ഥകൾക്ക് പരിഹാരം തേടി കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഒരു പ്രകൃതി ചികിത്സാ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കപ്പെട്ട വൃദ്ധയ്ക്ക്, ഉറക്കമില്ലായ്മയ്ക്ക് ചികിത്സാ വിദഗ്ദൻ മറ്റാർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുതെന്ന മുന്നറിയിപ്പോടെ ഉപദേശിച്ച ചികിത്സ മൂത്രപാനം; അടുത്തിടെ നടന്ന സംഭവം ഉദ്ദേശം ഒരുമാസം മുമ്പ് ഒരു സ്ത്രീ എന്നോട് പറഞ്ഞത്.

2. കിടയ്ക്കയ്ക്കും വിരിപ്പിന്നുമിടയിൽ അരിവിതറുകയും, കുട്ടികൾ ഉറക്കത്തിൽ മൂത്രമൊഴിച്ചാൽ ആ അരി വറുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവിലാക്കി അതേ കുട്ടിക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ കൊടുത്താൽ ഉറക്കത്തിൽ മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന 'സ്വഭാവം' മാറിക്കിട്ടുമെന്ന് പഴമക്കാർ പറഞ്ഞിരുന്നത് തികട്ടുന്നു.

3. ആയുർവ്വേദത്തിൽ സമാനതകളില്ലാത്തതും, വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നതുമായ ഒരു ഗുളികയുണ്ട്: വിഷ-ഭൂതബാധകൾക്കും അജീർണ്ണത്തിന്നും കൈക്കണ്ട ഔഷധമായ 'വില്വാദി ഗുളിക'. ഈ ഗുളിക അരയ്ക്കുവാൻ ഇന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ല ആട്ടിന്മൂത്രം.

ലേബൽ: കിടക്കപ്പായയിൽ മൂത്രമൊഴിച്ചതിന്ന് കുട്ടിയോട് മൂത്രം കുടിക്കാൻ വാർഡൻ നിർദ്ദേശിച്ചുവെന്ന വാർത്തയോട് പ്രതികരിച്ച സ്വാമി അഗ്നിവേശിന്റെ അഭിപ്രായത്തെ എതിർത്ത് തുള്ളുന്ന സൈബർ ഗുണ്ടകൾക്ക്.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: